HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2012-2013
Ngày đăng: (26/09/2012) - Lượt xem: 10890

Th?c hi?n k? ho?ch nhiêm v? nam h?c: ph?i h?p công tác cham sóc giáo d?c tr? gi?a Gia dình và Nhà tru?ng và tang cu?ng m?i liên h? gi?a gia dình h?c sinh v?i nhà tru?ng. Ðu?c s? nh?t trí c?a BGH nhà tru?ng. Ðúng 8h45 sáng ngày 23 tháng 9 nam 2012. Tru?ng M?m non tu th?c Huong Dung ti?n hành h?p ph? huynh h?c sinh d?u nam h?c.

V? d? ch? d?o bu?i h?p G?m có Ban giám hi?u, giáo viên, công nhân viên. T?i d? bu?i h?p còn có m?t dông d?o các b?c ph? huynh h?c sinh trong toàn tru?ng.

IMG_9607 copy (Small).jpg

Ch? trì cu?c h?p là cô giáo Bùi Th? Thu H?i - T? tru?ng chuyên môn c?a nhà tru?ng. Thu ký: Cô giáo Lê Th? Hi?n

N?i dung bu?i h?p g?m có:

1/ Ph?n làm vi?c c?a Ban ph? huynh h?c sinh: B?u Ban ph? huynh nam h?c 2012 - 2013

2/ Báo cáo tóm t?t c?a nhà tru?ng v? công tác giáo d?c m?m non v?i m?t s? k?t qu? mà nhà tru?ng dã d?t du?c trong nam h?c 2011- 2012 và k? ho?ch nam h?c 2012 - 2013.

3/ Ý ki?n dóng góp c?a các b?c ph? huynh h?c sinh và vi?c ph?i k?t h?p gi?a gia dình và nhà tru?ng trong vi?c cham sóc, nuôi du?ng, giáo d?c tr?


IMG_9586 copy (Small).jpg

B?u Ban ph? huynh h?c sinh nam h?c 2012 - 2013

Bu?i h?p ph? huynh h?c sinh d?u nam dã di?n ra thành công t?t d?p, h?u h?t các b?c ph? huynh khi ra v? d?u hài l?ng, yên tâm và ph?n kh?i khi du?c tr?c ti?p g?p g? , tra d?i v?i giáo viên ch? nhi?m và lãnh d?o nhà tru?ng cung nhu tham quan co s? v?t ch?t c?a nhà tru?ng. BGH Tru?ng M?m non Huong Dung xin chân thành c?m on các b?c ph? huynh v?i s? quan tâm sâu s?c d?n s? phát tri?n c?a con em mình, c?a nhà tru?ng dã d?n d? bu?i h?p. Ð?c bi?t là các b?c ph? huynh dã chung vai góp s?c, d?ng tâm ph?i k?t h?p gi?a gia dình và nhà tru?ng trong công tác cham sóc giáo d?c tr?

Sau dây là m?t s? hình ?nh c?a bu?i h?p:

IMG_9570 copy (Small).jpg

 Cô giáo Bùi Th? Thu H?i – T? tru?ng chuyên môn nhà tru?ng khai m?c bu?i h?p

 IMG_9591 copy (Small).JPG

Cô giáo Ngô Th? Hi?n – Thay m?t nhà tru?ng báo cáo m?t s? k?t qu? nhà tru?ng dã d?t du?c trong nam h?c 2011 – 2012 và k? ho?ch nam h?c 2012 -2013

Phong trào thi đua làm "Đồ dùng đồ chơi sáng tạo"năm học 2013-2014 (Lượt xem: 2083)